გენდერული თანასწორობის საბჭო

საბჭოს წევრების სია

  • თამარ ყეინიშვილი - საბჭოს თავმჯდომარე
  • რამაზ ბაღაკაშვილი - საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე
  • ბელა მარუქაშვილი - საბჭოს მდივანი
  • დავით შაშიაშვილი
  • ბიძინა ჭიჭიკლიშვილი
  • თინათინ მოზაიძე
  • ნაზი დაქიშვილი
  • ლევან ითიურიძე
  • ზაზა მიგრიაული
Share page