საკრებულოს სხდომა # 14 - 17 სექტემბერი

17 სექტემბერი, 2019
17 სექტემბერს ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში რიგით მეთოთხმეტე სხდომა გაიმართა. საკრებულომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული 1 საკითხი განიხილა:

დღის წესრიგი:

1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, სოფელ კასრისწყალში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი კატეგორიის) 5 - ერთეული მიწის ნაკვეთის, ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვაზე თანხმობის მიცემისა და საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცების შესახებ;
/მომხსენებელი - თინათინ კუდიანაშვილი/
მიღებული გადაწყვეტილება იხილეთ "მიმაგრებულ ფაილში".
გააზიარე