ცხელი ხაზი : +995 599 09 96 35

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად წესის შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად (გამოსაფენად) ადგილების განსაზღვრის შესახებ 0040 განკარგულება 08/07/2017 08/07/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 0040 დადგენილება 05/04/2022 05/04/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნუსხის დამტკიცების შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მასობრივი საარჩევნო ღონისძიებების ჩასატარებლად საარჩევნო სუბიექტებისათვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 0041 განკარგულება 08/07/2017 08/07/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 0041 დადგენილება 05/04/2022 05/04/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გეგმის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმისა და თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლებების-ომალო, დართლო , ფარსმა, გირევი, დოჭუ, ჯვარბოსელი, შენაქო, დიკლო, ინდურთა, ეთელთა და ახმეტის მუნიციპალიტეტის დასახლებების- ზემო ალვნისა და ქვემო ალვნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებების დამტკიცების თაობაზე 0042 განკარგულება 08/07/2017 08/07/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 0042 დადგენილება 05/04/2022 05/04/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ 0043 დადგენილება 05/04/2022 05/04/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქ. ახმეტაში, ბ. ჩოლოყაშვილის ქ. N49 მდებარე მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის (საკადასტრო კოდი 50.04.47.069) მესამე სართულზე არსებული 82,9 კვ,მ არასაცხოვრებელი ფართის საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის ბიუროსათვის, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0043 განკარგულება 08/07/2017 08/07/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის №8 დადგენილებაში „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის სამსახური“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 0044 დადგენილება 06/01/2022 06/01/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის პირდაპირი განკარგვის წესით გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული, თუშეთში სოფელ ჩიგლაურთას ტერიტორიაზე („ჩიგლაურთას კეხი“) მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის (იჯარა) უფლების გაცემაზე თანხმობის შესახებ 0044 განკარგულება 08/07/2017 08/07/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0045 დადგენილება 06/01/2022 06/01/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გრანტის მიღებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) მიერ დაფინანსებულ არასმთავრობო ორგანიზაცია ,,მერსი ქორფს“ საქართველოს ,,მცირე კავკასიის ალიანსების პროგრამის“ ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,მერსი ქორფსი“-სგან გრანტის მიღებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ 0045 განკარგულება 08/07/2017 08/07/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 მარტის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0046 დადგენილება 07/06/2022 07/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 0046 განკარგულება 08/10/2017 08/10/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 მაისის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0047 დადგენილება 07/06/2022 07/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების სასყიდლიანი უფლებით განკარგვისას საიჯარო ქირის საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით განკარგვისას საიჯარო ქირის საფასურის განსაზღვრის შესახებ 0047 განკარგულება 08/10/2017 08/10/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0048 დადგენილება 07/06/2022 07/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) მიერ დაფინანსებულ არასმთავრობო ორგანიზაცია „ჰეკს/ეპერი“-საგან სამხრეთ კავკასიის ოფისის პროექტის „მოლი კახეთში“ ფარგლებში გრანტის მიღებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ 0048 განკარგულება 08/22/2017 08/22/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0049 დადგენილება 07/06/2022 07/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული სოფელ აწყურში მდებარე უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით განკარგვისას საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 0049 განკარგულება 09/04/2017 09/04/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების ცენტრისათვის“ გადაცემის შესახებ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქ.ახმეტაში, ჭავჭავაძის ქ. N15-ში მდებარე შენობის პირველი და მეორე სართულის მარჯვენა ფლიგერის უსასყიდლო უზუფრუქტით, ხუთი წლის ვადით ა(ა)იპ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების ცენტრისათვის“ გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 005 განკარგულება 03/06/2017 03/06/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 005 დადგენილება 03/23/2020 03/23/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 005 დადგენილება 04/07/2021 04/07/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ხმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, რუსთაველის ქუჩა N56-ში მდებარე შენობის I სართულზე 162.9 კვ.მ. არასაცხოვრებელი დანიშნულების ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 005 განკარგულება 03/06/2018 03/06/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 მაისის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 მაისის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 005 დადგენილება 01/09/2023 01/09/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 005 დადგენილება 03/22/2019 03/22/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გასაშენებელი მწვანე ნარგავების სახეობებისა და გამწვანების პროექტის შეთანხმების პირობების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 005 დადგენილება 02/07/2024 02/07/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 აპრილის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0050 დადგენილება 07/06/2022 07/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული სოფელ საჩალეში მდებარე უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით განკარგვისას საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 0050 განკარგულება 09/04/2017 09/04/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 0051 დადგენილება 08/03/2022 08/03/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული სოფელ ქორეთში მდებარე უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით განკარგვისას საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 0051 განკარგულება 09/04/2017 09/04/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2022 წლის 2 მარტის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 მარტის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0052 დადგენილება 08/03/2022 08/03/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული სოფელ ომალოში მდებარე უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით განკარგვისას საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 0052 განკარგულება 09/04/2017 09/04/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2011 წლის 30 ნოემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების - გერბის და დროშის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 30 ნოემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0053 დადგენილება 08/03/2022 08/03/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპრივატიზებო ნუსხაში ქონების დამატების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო ობიექტად დამტკიცების შესახებ 0053 განკარგულება 09/04/2017 09/04/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ 0054 დადგენილება 08/03/2022 08/03/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 მარტის N20 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 0054 განკარგულება 10/02/2017 10/02/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ადგილობრივი მოსაკრებლების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 0055 დადგენილება 08/03/2022 08/03/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის უსასყიდლოდ გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული, სოფელ დუისში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლო სარგებლობის (აღნაგობა) უფლებით გაცემაზე თანხმობის შესახებ 0055 განკარგულება 10/02/2017 10/02/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის უსასყიდლოდ გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის ნაწილის ააიპ “თუშეთის დაცული ლანდშაფტისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის უვადო ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0056 განკარგულება 10/02/2017 10/02/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2022 წლის 3 აგვისტოს №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 3 აგვისტოს №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0056 დადგენილება 09/07/2022 09/07/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქ. ახმეტაში, გ. ჭანტურიას ქ N1 (ყოფილი ლესელიძის ქ) მდებარე ახმეტის კულტურის სახლის (საკადასტრო კოდი 50.04.43.114) პირველ სართულზე არსებული 216,7 კვ, მ. არასაცხოვრებელი ფართის სსიპ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსათვის უვადო სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0057 განკარგულება 10/02/2017 10/02/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0057 დადგენილება 09/07/2022 09/07/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული, სოფელ დუისში მდებარე 701 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის (აღნაგობა) უფლების გაცემის შესახებ 0058 განკარგულება 10/02/2017 10/02/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 0058 დადგენილება 10/05/2022 10/05/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 0059 დადგენილება 11/02/2022 11/02/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ს. ჩაჩხრიალაში მდებარე 10629 კვ.მ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით კოოპერატივ ,,მოდი მნახე“-ს ფუნქციონირებისათვის გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 006 განკარგულება 03/06/2017 03/06/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 006 დადგენილება 04/03/2019 04/03/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 006 დადგენილება 04/01/2020 04/01/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2018 წლის 5 თებერვლის N12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის N12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 006 დადგენილება 04/07/2021 04/07/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages