ცხელი ხაზი : +995 599 09 96 35

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული სოფელ ომალოს (თუშეთი) ტერიტორიაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი N 50.26.33.402 , ფართობი- 382 კვმ ) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის (აღნაგობის) უფლებით უსასყიდლოდ ერთი წლის ვადით გაცემაზე თანხმობის შესახებ 0029 განკარგულება 04/20/2017 04/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 0029 დადგენილება 12/28/2023 12/28/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის საშტატო ნუსხის და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ 0029 დადგენილება 04/06/2022 04/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ომალოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ ომალოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0029 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ ცალკეულ საკითხთა შესწავლის მიზნით, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 003 განკარგულება 01/08/2018 01/08/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ავტოსატრანსპორტო საშუალების ა(ა)იპ. “თუშეთის დაცული ლანდშაფტისათვის“ ავტომობილის გადაცების თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი საშუალების აქტიური ნაწილის ავტოსატრანსპორტო საშუალების ა(ა)იპ. “თუშეთის დაცული ლანდშაფტისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 003 განკარგულება 02/06/2017 02/06/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 003 დადგენილება 02/03/2021 02/03/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 მაისის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 მაისის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 003 დადგენილება 01/09/2023 01/09/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 003 ბიუროს ოქმი 02/27/2019 02/27/2019 საკრებულო (ბიურო)
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 003 დადგენილება 01/22/2019 01/22/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 003 დადგენილება 02/13/2020 02/13/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2023 წლის 29 მარტის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მშენებლობის შეჩერების შესახებ გამოცემული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის შესრულების კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 მარტის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 003 დადგენილება 02/07/2024 02/07/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქ.ახმეტაში, თუშეთის ქუჩა N2 მდებარე შენობის მეორე სართულზე არსებული 15 კვ,მ არასაცხოვრებელი ფართის უსასყიდლო უზუფრუქტით, სსიპ „ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლისათვის“ გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 0030 განკარგულება 04/20/2017 04/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალური დახმარების 2024 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2024 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ 0030 დადგენილება 12/28/2023 12/28/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0030 დადგენილება 04/06/2022 04/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ფარსმის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ ფარსმის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0030 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ” ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0031 დადგენილება 12/28/2023 12/28/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების „სოფ მატანში მდებარე, ყოფილი პროფ. ტექ. სასწავლებლის (ობიექტი პირობითი №15) 4227,0 კვ.მ ფართის (საკადასტრო კოდი - 50.11.36.050) პირდაპირი განკარგვის წესით, ორი წლის ვადით სსიპ „ეროვნული საშენი მეურნეობისათვის“ უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 0031 განკარგულება 05/01/2017 05/01/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 0031 დადგენილება 04/06/2022 04/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ შენაქოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ შენაქოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0031 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის, საჯარო მოსამსახურეთა იერარქიული რანგებისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0032 დადგენილება 12/28/2023 12/28/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის, საჯარო მოსამსახურეთა იერარქიული რანგებისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0032 დადგენილება 12/28/2023 12/28/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის ეკონომიკის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 0032 დადგენილება 04/06/2022 04/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ჯვარბოსელის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ ჯვარბოსელის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0032 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2022 წლის 3 აგვისტოს №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 3 აგვისტოს №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0033 დადგენილება 12/28/2023 12/28/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის კულტურის, სკოლამდელი განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სკოლამდელი განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 0033 დადგენილება 04/06/2022 04/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მივლინების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის გერმანიაში მივლინების შესახებ 0034 განკარგულება 06/05/2017 06/05/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის საშტატო ნუსხის და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ 0034 დადგენილება 12/28/2023 12/28/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 0034 დადგენილება 04/06/2022 04/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დამატებით დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე, ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ 0035 განკარგულება 06/30/2017 06/30/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 0035 დადგენილება 12/28/2023 12/28/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2018 წლის 5 თებერვლის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0035 დადგენილება 04/06/2022 04/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 0036 დადგენილება 05/04/2022 05/04/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№87 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 10 ნოემბრის №87 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0036 განკარგულება 07/03/2017 07/03/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის №9 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის №9 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 0036 დადგენილება 12/28/2023 12/28/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის 24 დეკემბრის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების-სოფელ დართლოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0037 დადგენილება 05/04/2022 05/04/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 აპრილის №22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0037 განკარგულება 07/03/2017 07/03/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 0037 დადგენილება 12/28/2023 12/28/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საიჯარო ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით,თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფ. ზ. ალვანში, კულტურის სახლის შენობაში მდებარე 32.1კვ.მ საიჯარო ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით ააიპ სპორტული კლუბი „თუშეთის“ ფუნქციონირებისათვის გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0038 განკარგულება 07/12/2017 07/12/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 0038 დადგენილება 05/04/2022 05/04/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მწვანე ნარგავების სახეობებისა და გამწვანების პროექტის შეთანხმების პირობების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გასაშენებელი მწვანე ნარგავების სახეობებისა და გამწვანების პროექტის შეთანხმების პირობების დამტკიცების შესახებ 0038 დადგენილება 12/28/2023 12/28/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 0039 დადგენილება 05/04/2022 05/04/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ავტოსატრანსპორტო საშუალების გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი საშუალებების აქტიური ნაწილის ავტოსატრანსპორტო საშუალების ა.ა.ი.პ “ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის და გარე განათების სამსახურისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0039 განკარგულება 07/12/2017 07/12/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვაზე გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვაზე გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ . 004 განკარგულება 01/18/2018 01/18/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 მაისის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 მაისის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 004 დადგენილება 01/09/2023 01/09/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 004 დადგენილება 04/07/2021 04/07/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 004 დადგენილება 03/06/2019 03/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე, ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ 004 განკარგულება 02/17/2017 02/17/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2017 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანა „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 004 დადგენილება 03/04/2020 03/04/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2023 წლის 2 აგვისტოს №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ცალკეულ სამართალდარღვევებზე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმისა და საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმების, მათი შედგენის, გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 2 აგვისტოს №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 004 დადგენილება 02/07/2024 02/07/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages