ცხელი ხაზი : +995 599 09 96 35

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 006 დადგენილება 04/03/2019 04/03/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 006 დადგენილება 04/01/2020 04/01/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2018 წლის 5 თებერვლის N12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის N12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 006 დადგენილება 04/07/2021 04/07/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 0060 დადგენილება 12/05/2022 12/05/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 0061 დადგენილება 12/22/2022 12/22/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 0062 დადგენილება 12/22/2022 12/22/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის იერარქიული რანგებისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის, საჯარო მოსამსახურეთა იერარქიული რანგებისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ 0063 დადგენილება 12/22/2022 12/22/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ” ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0064 დადგენილება 12/22/2022 12/22/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
#29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 0065 დადგენილება 12/25/2018 12/25/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2022 წლის 10 იანვრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ოდენობისა და მისი ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 10 იანვრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0065 დადგენილება 12/22/2022 12/22/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალური დახმარების 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ 0066 დადგენილება 12/22/2022 12/22/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 0066 დადგენილება 12/25/2018 12/26/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2022 წლის 6 აპრილის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 აპრილის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 0067 დადგენილება 12/22/2022 12/22/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სპორტსმენების, მწვრთნელების და წარმომადგენლების სპორტულ ღონისძიებებზე მივლინებისას მგზავრობის, ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ, ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების სპორტსმენების, მწვრთნელების და წარმომადგენლების სპორტულ ღონისძიებებზე მივლინებისას მგზავრობის, საცხოვრებელი ფართობის ქირავნობის და კვებით უზრუნველყოფისათვის საჭირო თანხის ოდენობისა და ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ 007 დადგენილება 04/07/2021 04/07/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ჩოლოყაშვილის ქუჩა N50-ში მდებარე შენობის პირველ სართულზე, 53კვ.მ საიჯარო ფართის სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოსათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 007 განკარგულება 03/06/2018 03/06/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მაისის N32 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების მიერ სამშენებლო საქმიანობაზე დამრღვევის მიმართ გასაცემი მითითების ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მაისის N32 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 007 დადგენილება 04/03/2024 04/03/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 007 დადგენილება 05/06/2020 05/06/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 3 აგვისტოს №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 3 აგვისტოს №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 007 დადგენილება 01/09/2023 01/09/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპრივატიზებო ღირებულების 45%-ით შემცირების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული სოფელ ჩაჩხრიალის ტერიტორიაზე მდებარე 1215 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საწყისი საპრივატიზებო ღირებულების 45%-ით შემცირების შესახებ 007 განკარგულება 03/06/2017 03/06/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის, საჯარო მოსამსახურეთა რანგირებისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 007 დადგენილება 04/03/2019 04/03/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პირდაპირი განკარგვის წესით, აღნაგობის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ალავერდში მდებარე 3029.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პირდაპირი განკარგვის წესით, აღნაგობის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 008 განკარგულება 03/06/2018 03/06/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მაისის N33 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების მიერ სამშენებლო საქმიანობაზე დამრღვევის შემოწმების აქტის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მაისის N33 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 008 დადგენილება 04/03/2024 04/03/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცება ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ 008 დადგენილება 06/02/2021 06/02/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 008 დადგენილება 04/16/2019 04/16/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შენობა-ნაგებობების მშენებლობასთან დაკავშირებული ფორმების დამტკიცება ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების მშენებლობასთან დაკავშირებული დოკუმენტების (მითითება, შემოწმების აქტი, შემოწმების აქტი (მითითების გარეშე), უწყება, დათვალიერების ოქმი, მშენებლობის ეტაპის დასრულების ოქმი, სააღსრულებო ფურცელი) ფორმების დამტკიცების შესახებ 008 დადგენილება 06/03/2020 06/03/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპრივატიზებო ღირებულების 45%-ით შემცირების თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული სოფელ ოჟიოში მდებარე 210 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საბავშვო ბაღის ყოფილი საქვაბის ტერიტორია) საწყისი საპრივატიზებო ღირებულების 45%-ით შემცირების თაობაზე დამტკიცების შესახებ 008 განკარგულება 03/06/2017 03/06/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 008 დადგენილება 02/01/2023 02/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 009 დადგენილება 02/01/2023 02/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2021 წლის 2 ივნისის N8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 2 ივნისის N8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 009 დადგენილება 07/07/2021 07/07/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 009 დადგენილება 05/01/2024 05/01/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,მერების შეთანხმება კლიმატისა და ენერგეტიკისთვის’’ ხელშეკრულება ,,მერების შეთანხმება კლიმატისა და ენერგეტიკისთვის’’ ხელშეკრულების ხელმოწერაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 009 განკარგულება 03/14/2018 03/14/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 009 დადგენილება 06/03/2020 06/03/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თავმჯდომარის არჩევის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 009 განკარგულება 03/06/2017 03/06/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 009 დადგენილება 06/06/2019 06/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშის განხილვისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერისთვის რეკომენდაციების მიცემის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშის განხილვისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერისთვის რეკომენდაციების მიცემის შესახებ 01 განკარგულება 01/10/2022 01/10/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პეტიცია სოფელ ზემო ალვანში კულტურის სახლის სახურავის შეკეთების შესახებ 01 პეტიცია 02/08/2021 02/08/2021 პეტიცია
სოფელ კასრისწყალში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 150076 კვ.მ მიწის ნაკვეთის სარგებლობაში გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ კასრისწყალში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 150076 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/ კ-50.30.31.083) განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის წესით, 30%-იანი ფასდაკლებით სარგებლობაში გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ 01 განკარგულება 01/08/2024 01/08/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გენდერული თანასწორობის 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 01 განკარგულება 01/09/2023 01/09/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების 2019 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 01 განკარგულება 02/06/2019 02/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 01 ბიუროს ოქმი 01/10/2017 01/10/2017 საკრებულო (ბიურო)
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/18/2021 01/18/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვაზე გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვაზე გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ 01 განკარგულება 01/03/2020 01/03/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2017წლის 28 დეკემბრის N79 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის 2018-2022 წლებისათვის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N79 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 განკარგულება 01/18/2021 01/18/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 01 ბიუროს ოქმი 01/27/2021 01/27/2021 საკრებულო (ბიურო)
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 01 ბიუროს ოქმი 01/25/2023 01/25/2023 საკრებულო (ბიურო)
საკრებულოს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 01 საკრებულოს ოქმი 01/08/2024 01/08/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 01 საკრებულოს ოქმი 01/03/2020 01/03/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2018 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 01 დადგენილება 01/08/2018 01/08/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 01 ბიუროს ოქმი 01/29/2020 01/29/2020 საკრებულო (ბიურო)
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 01 ბიუროს ოქმი 01/05/2018 01/05/2018 საკრებულო (ბიურო)

Pages