ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
მიწის პირდაპირი განკარგვის წესით მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქვ ალვანში მდებარე ე.წ. „შინმოუსვლელთა სკვერში“ 81კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პირდაპირი განკარგვის წესით, აღნაგობის უფლებით გაცემის თაობაზე, თანხმობის მიცემის შესახებ 014 განკარგულება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№ 2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 014 დადგენილება 06/21/2017 06/21/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 014 საკრებულოს ოქმი 11/01/2023 11/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 014 საკრებულოს ოქმი 12/07/2022 12/07/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 014 საკრებულოს ოქმი 09/02/2020 09/02/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პირდაპირი განკარგვის წესით, აღნაგობის უფლებით გაცემის თაობაზე, თანხმობის მიცემის შესახებ ხმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქვ ალვანში მდებარე ე.წ. „შინმოუსვლელთა სკვერში“ 81კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პირდაპირი განკარგვის წესით, აღნაგობის უფლებით გაცემის თაობაზე, თანხმობის მიცემის შესახებ 014 განკარგულება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
10628კვ.მ მიწის ნაკვეთის,საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცება ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, სოფელ ჩაჩხრიალაში მდებარე სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 10628კვ.მ მიწის ნაკვეთის, ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცების შესახებ 014 განკარგულება 04/01/2020 04/01/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
17 ერთეული მიწის ნაკვეთის ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით განკარგვისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ კასრისწყალში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი კატეგორიის) 17 ერთეული მიწის ნაკვეთის ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით განკარგვისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცების შესახებ 014 განკარგულება 06/01/2022 06/01/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 014 საკრებულოს ოქმი 11/03/2021 11/03/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 014 ბიუროს ოქმი 12/29/2021 12/29/2021 საკრებულო (ბიურო)
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 014 საკრებულოს სხდომის ოქმი 05/19/2017 05/19/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მოძრავი ქონების ა.(ა).ი.პ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, მოძრავი ქონების (ავტომობილი „MERSEDES-BENZ”, ტიპი „სედანი“, საიდენტიფიკაციო ნომერი WDBJF65J2YB008848, რეგისტრაციის ნომერი BB089PB, გამოშვების წელი-1999) ა.(ა).ი.პ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 014 განკარგულება 05/13/2021 05/13/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ 015 განკარგულება 06/02/2021 06/02/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 015 ბიუროს ოქმი 06/02/2017 06/02/2017 საკრებულო (ბიურო)
სოფელ მატანში მდებარე უსახელო ქუჩებისთვის ქაიხოსრო (ქაქუცა) ჩოლოყაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მდებარე უსახელო ქუჩებისთვის საქართველოს ეროვნული გმირის ქაიხოსრო (ქაქუცა) ჩოლოყაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 7 სექტემბრის №35 განკარგულებაში დამატებების შეტანის თაობაზე 015 განკარგულება 04/05/2023 04/05/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ” ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 აგვისტოს №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 015 დადგენილება 06/21/2017 06/21/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
არასასოფლო-სამეურნეო მიწის, აუქციონის წესით დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, 6-ერთეული 25კვ.მ ფართის მქონე არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ელექტრონული აუქციონის წესით საპრივატიზებო ნუსხისა და საწყისი საპრივატიზებო ღირებულების დამტკიცების შესახებ 015 განკარგულება 04/03/2019 04/03/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ჩოლოყაშვილის ქუჩა N50-ში მდებარე შენობის პირველ სართულზე, 168.1კვ.მ ფართის საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 015 განკარგულება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) მიწის საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცება ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, სოფელ ალავერდში მდებარე სამი ერთეული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) მიწის ალავერდის ეპარქიისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემისა და საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცების შესახებ 015 განკარგულება 04/01/2020 04/01/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების „ვაზ-21214“-ის საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში დამტკიცებისა და ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 015 განკარგულება 06/01/2022 06/01/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 015 საკრებულოს ოქმი 12/03/2021 12/03/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 015 საკრებულოს ოქმი 06/05/2017 06/05/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 015 საკრებულოს ოქმი 12/22/2022 12/22/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
61.93კვ.მ ფართის ა(ა)იპ „თუშების სათემო საბჭო“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, პირობიანი იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, სოფ. ზ. ალვანში მდებარე, მერის წარმომადგენლის ადმინისტრაციული შენობის II-სართულზე არსებული 61.93კვ.მ ფართის ა(ა)იპ „თუშების სათემო საბჭო“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, პირობიანი იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემისა და ქირის წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 016 განკარგულება 06/02/2021 06/02/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ალავერდში მდებარე 691 კვ.მ მიწის ნაკვეთის საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ალავერდში მდებარე 691 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო ნუსხაში დამტკიცებისა და ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზებისას საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 016 განკარგულება 07/06/2022 07/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 016 საკრებულოს ოქმი 06/21/2017 06/21/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ალავერდის ცენტრალური ქუჩისთვის იოსებ ალავერდელის სახელის მინიჭების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალავერდის ცენტრალური ქუჩისთვის ალავერდის მონასტრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელის მინიჭების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 7 სექტემბრის №38 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 016 განკარგულება 04/05/2023 04/05/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 016 ბიუროს ოქმი 09/26/2018 09/26/2018 საკრებულო (ბიურო)
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 016 საკრებულოს ოქმი 10/03/2018 10/03/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 1 სექტემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 016 დადგენილება 06/21/2017 06/21/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 016 ბიუროს ოქმი 06/21/2017 06/21/2017 საკრებულო (ბიურო)
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 016 საკრებულოს ოქმი 12/17/2021 12/17/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 016 საკრებულოს ოქმი 10/21/2020 10/21/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ 016 განკარგულება 04/03/2019 04/03/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ელექტრონული აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 016 განკარგულება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მოძრავი ქონების ბულდოზერი კატერპილარ D7R, სახელმწიფო ნომერი YY834 ა.(ა).ი.პ „თუშეთის დაცული ლანდშაფტი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით,უსასყიდლოდ გადაცემა ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ბულდოზერი კატერპილარ D7R, სახელმწიფო ნომერი YY834 ა.(ა).ი.პ „თუშეთის დაცული ლანდშაფტი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 016 განკარგულება 04/01/2020 04/01/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის და გარე განათების სამსახურის“ რეორგანიზაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის და გარე განათების სამსახურის“ რეორგანიზაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 017 განკარგულება 06/02/2021 06/02/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ალავერდში მდებარე 300 კვ.მ მიწის ნაკვეთის საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ალავერდში მდებარე 300 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო ნუსხაში დამტკიცებისა და ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზებისას საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 017 განკარგულება 07/06/2022 07/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 017 საკრებულოს ოქმი 12/29/2021 12/29/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საბჭოს შექმნის, მისი შემადგენლობის განსაზღვრისა და დებულების დამტკიცების შესახებ ნუგზარ ზაზანაშვილის სახელობის სამუხის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიის მართვასთან დაკავშირებით სათათბირო ორგანოს - საბჭოს შექმნის, მისი შემადგენლობის განსაზღვრისა და დებულების დამტკიცების შესახებ 017 განკარგულება 06/07/2023 06/07/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 017 განკარგულება 06/24/2020 06/24/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 017 დადგენილება 06/30/2017 06/30/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქ. ახმეტაში მდებარე 101კვ.მ სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართის ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 017 განკარგულება 04/03/2019 04/03/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 017 ბიუროს ოქმი 06/28/2017 06/28/2017 საკრებულო (ბიურო)
წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სოფ. საკობიანოში მდებარე, მერის წარმომადგენლის ადმინისტრაციული შენობის 14.5კვ.მ ფართის, ელექტრონული აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 017 განკარგულება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 017 საკრებულოს ოქმი 11/04/2020 11/04/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 017 საკრებულოს ოქმი 06/30/2017 06/30/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 018 დადგენილება 07/12/2017 07/12/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბ. ჩოლოყაშვილის ქუჩა N49-ში მდებარე შენობის მესამე სართულზე 21.50კვ.მ სამუშაო ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით,გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემისა და ქირის წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ახმეტაში, ბ. ჩოლოყაშვილის ქუჩა N49-ში მდებარე შენობის მესამე სართულზე 21.50კვ.მ სამუშაო ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით ა(ა)იპ „ საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ახმეტის რაიონული ორგანიზაციისთვის“ გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემისა და ქირის წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 018 განკარგულება 07/06/2022 07/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
59კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემაზე თანხმობის მიცემა ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. ახმეტაში ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე მდებარე 59კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო აღნაგობის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 018 განკარგულება 06/25/2021 06/25/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages