კომისიის შემადგენლობა:

    რევაზ გახუაშვილი
  • (თავმჯდომარე)
  • ბესარიონ კაიშვილი
  • თამაზ ბორჩაშვილი
  • ელდარ ბაღაკაშვილი
  • გელა შაშიაშვილი
  • გელა შორთიშვილი
  • კობა მაზიაშვილი
  • ეთერ ფეტვიაშვილი
გააზიარე