მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები

  • წინამდებარე გეგმა მომზადებულია ევროკომისიის ინიციატივა "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" ტექნიკური მხარდაჭერით. დოკუმენტი განხილული იქნა მსოფლიო ბანკის თანამშრომლების მიერ და აღიარებულია ინიციატივა "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" პრინციპების შესაბამისად. მთელი პასუხისმგებლობა გეგმის შინაარსობრივ მხარეზე ეკისრება ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციას.
  • “This Plan was prepared with technical support from the Mayors for Economic Growth initiative of the European Commission. It was reviewed by staff of the World Bank and considered in line with the principles of the Mayors for Economic Growth initiative. Its content is owned by and remains sole responsibility of __Akhmeta_ municipality.”

 

Share page