ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
№24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 23 დადგენილება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 სექტემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 24 დადგენილება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2011 წლის 11 ნოემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს მიერ შექმნილი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისა და მუნიციპალიტეტის 100% წილით დაფუძნებული სამეწარმეო იურიდიული პირის საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 ნოემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 25 დადგენილება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№ 2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის № 2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 25 დადგენილება 11/06/2017 11/06/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2017 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 26 დადგენილება 11/06/2017 11/06/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 26 ბიუროს ოქმი 12/01/2017 12/01/2017 საკრებულო (ბიურო)
№51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების შემოღებისა და მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 6 ოქტომბრის №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 26 დადგენილება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში (მერია/საკრებულოს აპარატი) სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ 27 დადგენილება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 27 საკრებულოს ოქმი 12/04/2017 12/04/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქონების საპრივატიზებო საწყისი საფასურისა და სარგებლობის საფასურის (ქირის) განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო საწყისი საფასურისა და სარგებლობის საფასურის (ქირის) განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის N54 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 28 დადგენილება 05/07/2018 05/08/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმის წარმოებისათვის საჭირო დოკუმენტების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ამ დოკუმენტების ფორმებისა და ნიმუშების დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 29 დადგენილება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თვითმმართველი ერთეულის – ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის (საჯარიმო ქვითრის) შედგენაზე უფლებამოსილ პირთა განსაზღვრის შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 30 დადგენილება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ 31 დადგენილება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გასაცემი ფორმის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების მიერ სამშენებლო საქმიანობაზე დამრღვევის მიმართ გასაცემი მითითების ფორმის დამტკიცების შესახებ 32 დადგენილება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პროექტების მოწონების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დამატებით დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ 32 განკარგულება 05/19/2017 05/19/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 33 განკარგულება 05/19/2017 05/19/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამშენებლო ფორმის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების მიერ სამშენებლო საქმიანობაზე დამრღვევის შემოწმების აქტის ფორმის დამტკიცების შესახებ 33 დადგენილება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№69 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 10 ნოემბრის №69 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 34 დადგენილება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
N75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული პირის ძირითადი საშუალებების გასხვისებისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის, ქონების საწყისი საფასურის, ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საფასურის და ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 დეკემბრის N75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 35 დადგენილება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 36 დადგენილება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 37 დადგენილება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 38 დადგენილება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 39 დადგენილება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ; ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ; 40 დადგენილება 06/06/2018 06/06/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ; სოფელ ძიბახევში მდებარე 2442კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ; 41 განკარგულება 12/05/2018 12/05/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№ 44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 1 სექტემბრის № 44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 41 დადგენილება 06/06/2018 06/06/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის პირობიანი ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის (იჯარის) უფლებით გაცემის თაობაზე, თანხმობის მიცემის შესახებ; სოფელ საბუეში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ფართობი 3673კვ.მ, ს/კ 50.13.31.063) პირობიანი ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის (იჯარის) უფლებით გაცემის თაობაზე, თანხმობის მიცემის შესახებ; 42 განკარგულება 12/05/2018 12/05/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შიდა მონიტორინგის და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ ; სკოლამდელი განათლების, სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების, დაწესებულების შიდა მონიტორინგის და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ ; 42 დადგენილება 06/06/2018 06/06/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მონიტორინგის, შეფასებისა და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ; სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასებისა და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ; 43 დადგენილება 06/06/2018 06/06/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ ; ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ ; 44 დადგენილება 06/06/2018 06/06/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ; ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი, ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ; 45 დადგენილება 06/06/2018 06/06/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ; ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ; 46 დადგენილება 06/06/2018 06/06/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მაისის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 47 დადგენილება 06/21/2018 06/21/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ; ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ; 48 დადგენილება 06/21/2018 06/21/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოებში (მერია/ საკრებულოს აპარატი) სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მაისის N27 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე; 49 დადგენილება 06/21/2018 06/21/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№ 10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; „ახმეტის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოებში საქმისწარმოების დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმების და ტაბელის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 აპრილის N10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 50 დადგენილება 06/21/2018 06/21/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მაისის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 51 დადგენილება 06/21/2018 06/21/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; ,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 სექტემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 52 დადგენილება 06/21/2018 06/21/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; ,ახმეტის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმის წარმოებისათვის საჭირო დოკუმენტების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ამ დოკუმენტების ფორმებისა და ნიმუშების დამტკიცების შესახებ” ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 53 დადგენილება 06/21/2018 06/21/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2018 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 8 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 55 დადგენილება 07/04/2018 07/04/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დებულების დამტკიცების შესახებ „ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 მაისის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 56 დადგენილება 07/04/2018 07/04/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ,,თვითმმართველი ერთეულის–ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის (საჯარიმო ქვითრის) შედგენაზე უფლებამოსილ პირთა განსაზღვრის შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 57 დადგენილება 07/04/2018 07/04/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გარე ვაჭრობის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ 58 დადგენილება 07/04/2018 07/04/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; 60 განკარგულება 08/27/2018 09/27/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2013 წლის 27 სექტემბრის N39 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ. ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ერთიანი სასწავლო-აღმზრდელობითი სისტემის მოქმედების წესისა და სამუშაო რეჟიმის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 სექტემბრის N39 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე; 61 დადგენილება 09/05/2018 09/05/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№57დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ „თვითმმართველი ერთეულის – ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის (საჯარიმო ქვითრის) შედგენაზე უფლებამოსილ პირთა განსაზღვრის შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №57 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 62 დადგენილება 10/03/2018 10/03/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესა ახმეტის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ მიღბული ბრძანება. N19 ბრძანება 01/05/2019 01/09/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია
ახმეტის გამგებლის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი 2017 წლის 4 მაისს ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მრჩეველთა საბჭო ჩატარდა,რომელზეც სოფელ ქისტაურის შიდა გზების რეაბილიტაციის პროექტის განხილვა მოეწყო. N2 მრჩეველთა საბჭოს ოქმი 05/04/2017 05/15/2017 გამგებლის მჩეველთა საბჭო

Pages