ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
№87 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 10 ნოემბრის №87 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0036 განკარგულება 07/03/2017 07/03/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის 24 დეკემბრის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების-სოფელ დართლოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0037 დადგენილება 05/04/2022 05/04/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 აპრილის №22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0037 განკარგულება 07/03/2017 07/03/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საიჯარო ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით,თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფ. ზ. ალვანში, კულტურის სახლის შენობაში მდებარე 32.1კვ.მ საიჯარო ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით ააიპ სპორტული კლუბი „თუშეთის“ ფუნქციონირებისათვის გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0038 განკარგულება 07/12/2017 07/12/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 0038 დადგენილება 05/04/2022 05/04/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ავტოსატრანსპორტო საშუალების გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი საშუალებების აქტიური ნაწილის ავტოსატრანსპორტო საშუალების ა.ა.ი.პ “ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის და გარე განათების სამსახურისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0039 განკარგულება 07/12/2017 07/12/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 0039 დადგენილება 05/04/2022 05/04/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვაზე გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვაზე გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ . 004 განკარგულება 01/18/2018 01/18/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 004 დადგენილება 04/07/2021 04/07/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 004 დადგენილება 03/06/2019 03/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე, ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ 004 განკარგულება 02/17/2017 02/17/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2017 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანა „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 004 დადგენილება 03/04/2020 03/04/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად წესის შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად (გამოსაფენად) ადგილების განსაზღვრის შესახებ 0040 განკარგულება 08/07/2017 08/07/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 0040 დადგენილება 05/04/2022 05/04/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნუსხის დამტკიცების შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მასობრივი საარჩევნო ღონისძიებების ჩასატარებლად საარჩევნო სუბიექტებისათვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 0041 განკარგულება 08/07/2017 08/07/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 0041 დადგენილება 05/04/2022 05/04/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გეგმის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმისა და თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლებების-ომალო, დართლო , ფარსმა, გირევი, დოჭუ, ჯვარბოსელი, შენაქო, დიკლო, ინდურთა, ეთელთა და ახმეტის მუნიციპალიტეტის დასახლებების- ზემო ალვნისა და ქვემო ალვნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებების დამტკიცების თაობაზე 0042 განკარგულება 08/07/2017 08/07/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 0042 დადგენილება 05/04/2022 05/04/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ 0043 დადგენილება 05/04/2022 05/04/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქ. ახმეტაში, ბ. ჩოლოყაშვილის ქ. N49 მდებარე მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის (საკადასტრო კოდი 50.04.47.069) მესამე სართულზე არსებული 82,9 კვ,მ არასაცხოვრებელი ფართის საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის ბიუროსათვის, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0043 განკარგულება 08/07/2017 08/07/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის №8 დადგენილებაში „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის სამსახური“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 0044 დადგენილება 06/01/2022 06/01/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის პირდაპირი განკარგვის წესით გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული, თუშეთში სოფელ ჩიგლაურთას ტერიტორიაზე („ჩიგლაურთას კეხი“) მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის (იჯარა) უფლების გაცემაზე თანხმობის შესახებ 0044 განკარგულება 08/07/2017 08/07/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0045 დადგენილება 06/01/2022 06/01/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გრანტის მიღებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) მიერ დაფინანსებულ არასმთავრობო ორგანიზაცია ,,მერსი ქორფს“ საქართველოს ,,მცირე კავკასიის ალიანსების პროგრამის“ ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,მერსი ქორფსი“-სგან გრანტის მიღებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ 0045 განკარგულება 08/07/2017 08/07/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 0046 განკარგულება 08/10/2017 08/10/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 მარტის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0046 დადგენილება 07/06/2022 07/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების სასყიდლიანი უფლებით განკარგვისას საიჯარო ქირის საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით განკარგვისას საიჯარო ქირის საფასურის განსაზღვრის შესახებ 0047 განკარგულება 08/10/2017 08/10/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 მაისის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0047 დადგენილება 07/06/2022 07/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) მიერ დაფინანსებულ არასმთავრობო ორგანიზაცია „ჰეკს/ეპერი“-საგან სამხრეთ კავკასიის ოფისის პროექტის „მოლი კახეთში“ ფარგლებში გრანტის მიღებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ 0048 განკარგულება 08/22/2017 08/22/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0048 დადგენილება 07/06/2022 07/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0049 დადგენილება 07/06/2022 07/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული სოფელ აწყურში მდებარე უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით განკარგვისას საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 0049 განკარგულება 09/04/2017 09/04/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების ცენტრისათვის“ გადაცემის შესახებ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქ.ახმეტაში, ჭავჭავაძის ქ. N15-ში მდებარე შენობის პირველი და მეორე სართულის მარჯვენა ფლიგერის უსასყიდლო უზუფრუქტით, ხუთი წლის ვადით ა(ა)იპ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების ცენტრისათვის“ გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 005 განკარგულება 03/06/2017 03/06/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 005 დადგენილება 03/23/2020 03/23/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 005 დადგენილება 04/07/2021 04/07/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ხმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, რუსთაველის ქუჩა N56-ში მდებარე შენობის I სართულზე 162.9 კვ.მ. არასაცხოვრებელი დანიშნულების ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 005 განკარგულება 03/06/2018 03/06/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 005 დადგენილება 03/22/2019 03/22/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 აპრილის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0050 დადგენილება 07/06/2022 07/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული სოფელ საჩალეში მდებარე უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით განკარგვისას საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 0050 განკარგულება 09/04/2017 09/04/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული სოფელ ქორეთში მდებარე უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით განკარგვისას საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 0051 განკარგულება 09/04/2017 09/04/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 0051 დადგენილება 08/03/2022 08/03/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული სოფელ ომალოში მდებარე უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით განკარგვისას საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 0052 განკარგულება 09/04/2017 09/04/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2022 წლის 2 მარტის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 მარტის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0052 დადგენილება 08/03/2022 08/03/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპრივატიზებო ნუსხაში ქონების დამატების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო ობიექტად დამტკიცების შესახებ 0053 განკარგულება 09/04/2017 09/04/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2011 წლის 30 ნოემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების - გერბის და დროშის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 30 ნოემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0053 დადგენილება 08/03/2022 08/03/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 მარტის N20 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 0054 განკარგულება 10/02/2017 10/02/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ 0054 დადგენილება 08/03/2022 08/03/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ადგილობრივი მოსაკრებლების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 0055 დადგენილება 08/03/2022 08/03/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის უსასყიდლოდ გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული, სოფელ დუისში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლო სარგებლობის (აღნაგობა) უფლებით გაცემაზე თანხმობის შესახებ 0055 განკარგულება 10/02/2017 10/02/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2022 წლის 3 აგვისტოს №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 3 აგვისტოს №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0056 დადგენილება 09/07/2022 09/07/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages