ცხელი ხაზი : +995 599 09 96 35

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების „ვაზ-21214“-ის საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში დამტკიცებისა და ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 015 განკარგულება 06/01/2022 06/01/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 015 ბიუროს ოქმი 06/02/2017 06/02/2017 საკრებულო (ბიურო)
საკრებულოს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 015 საკრებულოს ოქმი 12/03/2021 12/03/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ” ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 აგვისტოს №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 015 დადგენილება 06/21/2017 06/21/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 015 საკრებულოს ოქმი 12/22/2022 12/22/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ 015 განკარგულება 06/02/2021 06/02/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქალაქ ახმეტაში, ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე მდებარე 35.00კვ.მ მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ახმეტაში, ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე მდებარე 35.00კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ - 50.04.42.562) საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში დამტკიცებისა და ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზებისას საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 015 განკარგულება 03/06/2024 03/06/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ალავერდში მდებარე 691 კვ.მ მიწის ნაკვეთის საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ალავერდში მდებარე 691 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო ნუსხაში დამტკიცებისა და ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზებისას საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 016 განკარგულება 07/06/2022 07/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ალავერდის ცენტრალური ქუჩისთვის იოსებ ალავერდელის სახელის მინიჭების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალავერდის ცენტრალური ქუჩისთვის ალავერდის მონასტრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელის მინიჭების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 7 სექტემბრის №38 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 016 განკარგულება 04/05/2023 04/05/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 016 ბიუროს ოქმი 09/26/2018 09/26/2018 საკრებულო (ბიურო)
საკრებულოს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 016 საკრებულოს ოქმი 12/08/2023 12/08/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 016 საკრებულოს ოქმი 10/03/2018 10/03/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 016 საკრებულოს ოქმი 12/17/2021 12/17/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 016 საკრებულოს ოქმი 10/21/2020 10/21/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ 016 განკარგულება 04/03/2019 04/03/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ელექტრონული აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 016 განკარგულება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მოძრავი ქონების ბულდოზერი კატერპილარ D7R, სახელმწიფო ნომერი YY834 ა.(ა).ი.პ „თუშეთის დაცული ლანდშაფტი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით,უსასყიდლოდ გადაცემა ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ბულდოზერი კატერპილარ D7R, სახელმწიფო ნომერი YY834 ა.(ა).ი.პ „თუშეთის დაცული ლანდშაფტი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 016 განკარგულება 04/01/2020 04/01/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 016 საკრებულოს ოქმი 06/21/2017 06/21/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 1 სექტემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 016 დადგენილება 06/21/2017 06/21/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
61.93კვ.მ ფართის ა(ა)იპ „თუშების სათემო საბჭო“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, პირობიანი იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, სოფ. ზ. ალვანში მდებარე, მერის წარმომადგენლის ადმინისტრაციული შენობის II-სართულზე არსებული 61.93კვ.მ ფართის ა(ა)იპ „თუშების სათემო საბჭო“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, პირობიანი იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემისა და ქირის წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 016 განკარგულება 06/02/2021 06/02/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 016 ბიუროს ოქმი 06/21/2017 06/21/2017 საკრებულო (ბიურო)
ქალაქ ახმეტაში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე 234.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ახმეტაში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე 234.00 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ - 50.04.41.263) საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში დამტკიცებისა და ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზებისას საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ. 016 განკარგულება 03/06/2024 03/06/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის და გარე განათების სამსახურის“ რეორგანიზაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის და გარე განათების სამსახურის“ რეორგანიზაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 017 განკარგულება 06/02/2021 06/02/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მარაგების სახით არსებული მეორადი ლითონის საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მარაგების სახით არსებული მეორადი ლითონის (ჯართი) საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში დამტკიცებისა და ელექტრონული, პირობიანი აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 017 განკარგულება 03/06/2024 03/06/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ალავერდში მდებარე 300 კვ.მ მიწის ნაკვეთის საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ალავერდში მდებარე 300 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო ნუსხაში დამტკიცებისა და ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზებისას საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 017 განკარგულება 07/06/2022 07/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 017 საკრებულოს ოქმი 12/29/2021 12/29/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საბჭოს შექმნის, მისი შემადგენლობის განსაზღვრისა და დებულების დამტკიცების შესახებ ნუგზარ ზაზანაშვილის სახელობის სამუხის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიის მართვასთან დაკავშირებით სათათბირო ორგანოს - საბჭოს შექმნის, მისი შემადგენლობის განსაზღვრისა და დებულების დამტკიცების შესახებ 017 განკარგულება 06/07/2023 06/07/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 017 განკარგულება 06/24/2020 06/24/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 017 დადგენილება 06/30/2017 06/30/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქ. ახმეტაში მდებარე 101კვ.მ სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართის ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 017 განკარგულება 04/03/2019 04/03/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 017 ბიუროს ოქმი 06/28/2017 06/28/2017 საკრებულო (ბიურო)
წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სოფ. საკობიანოში მდებარე, მერის წარმომადგენლის ადმინისტრაციული შენობის 14.5კვ.მ ფართის, ელექტრონული აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 017 განკარგულება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 017 საკრებულოს ოქმი 11/04/2020 11/04/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 017 საკრებულოს ოქმი 06/30/2017 06/30/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 018 დადგენილება 07/12/2017 07/12/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ქორეთში მდებარე 1939კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ქორეთში მდებარე შენობისა და მასზე დამაგრებული 1939კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ - 50.05.31.468) ა(ა)იპ „უხუცეს ქალთა საბჭო“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 018 განკარგულება 03/06/2024 03/06/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბ. ჩოლოყაშვილის ქუჩა N49-ში მდებარე შენობის მესამე სართულზე 21.50კვ.მ სამუშაო ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით,გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემისა და ქირის წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ახმეტაში, ბ. ჩოლოყაშვილის ქუჩა N49-ში მდებარე შენობის მესამე სართულზე 21.50კვ.მ სამუშაო ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით ა(ა)იპ „ საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ახმეტის რაიონული ორგანიზაციისთვის“ გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემისა და ქირის წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 018 განკარგულება 07/06/2022 07/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
59კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემაზე თანხმობის მიცემა ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. ახმეტაში ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე მდებარე 59კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო აღნაგობის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 018 განკარგულება 06/25/2021 06/25/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ოჟიოს ადმინისტრაციული შენობის (ს/კ 50.12.31.449) პირველ სართულზე მდებარე 9.26კვ.მ სამუშაო ფართის ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემის, ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცების შესახებ 018 განკარგულება 06/07/2023 06/07/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ,,2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს საპილოტე რეგიონების განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე განსახილველად წარსადგენი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ 018 განკარგულება 06/24/2020 06/24/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საარჩევნო ღონისძიებების ჩასატარებლად საარჩევნო სუბიექტებისათვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით გასამართი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის 2019 წლის 19 მაისის შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მასობრივი საარჩევნო ღონისძიებების ჩასატარებლად საარჩევნო სუბიექტებისათვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 018 განკარგულება 04/03/2019 04/03/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუროს სხდომის ოქმი 018 ბიუროს ოქმი 06/30/2017 06/30/2017 საკრებულო (ბიურო)
საპრივატიზებო ობიექტის ნუსხაში დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო ობიექტის ნუსხაში დამტკიცების შესახებ 018 განკარგულება 05/07/2018 05/08/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 018 საკრებულოს ოქმი 12/02/2020 12/02/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 018 საკრებულოს ოქმი 07/03/2017 07/03/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 019 საკრებულოს ოქმი 12/25/2018 12/25/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის, საჯარო მოსამსახურეთა რანგირებისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ 019 დადგენილება 07/12/2017 07/12/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 019 ბიუროს ოქმი 07/11/2017 07/11/2017 საკრებულო (ბიურო)
სოფელ ქისტაურში მდებარე 199 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ქისტაურში მდებარე 199 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო ნუსხაში დამტკიცებისა და ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზებისას საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 019 განკარგულება 07/06/2022 07/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ოჟიოს ადმინისტრაციული შენობის (ს/კ 50.12.31.449) პირველ და მე-2 სართულზე მდებარე, ჯამური ფართობით 63.86კვ.მ სამუშაო ფართის ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემის, ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცების შესახებ 019 განკარგულება 06/07/2023 06/07/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages