ცხელი ხაზი : +995 599 09 96 35

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამით შეუძლია ისარგებლონ დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე, ონკოლოგიური და ფსიქიკური პრობლემის მქონე ავადმყოფებმა:

სოციალური დახმარების მისაღებად საჭიროა შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) განცხადება;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ცნობა სარეიტინგო ქულის შესახებ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ახმეტის რაიონული განყოფილებიდან;

დ) ფორმა №ΙV/100 ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ;

ე) შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მიერ გაცემული ცნობა ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის თაობაზე;

ვ) კალკულაცია აფთიაქიდან;

ზ) რეცეპტების ქსეროასლები.

 

გააზიარე