აპარატის საშტატო ნუსხა

  

საშტატო ერთეულის დასახელება 

 

საშტატო ერთეულის რიცხოვნობა

აპარატის უფროსი - წამყვანი საჯარო თანამდებობა

1

მთავარი სპეციალისტი - უფროსი საჯარო თანამდებობა (საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე)

1

მთავარი სპეციალისტი - უფროსი საჯარო თანამდებობა (საქმის წარმოების და საკადრო საკითხებში)

1

მთავარი სპეციალისტი - უფროსი საჯარო თანამდებობა (საორგანიზაციო საკითხებში)

1

მთავარი სპეციალისტი - უფროსი საჯარო თანამდებობა (საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის საკითხებში)

1

მთავარი სპეციალისტი - უფროსი საჯარო თანამდებობა (იურიდიულ საკითხებში)

1

წამყვანი სპეციალისტი - უმცროსი საჯარო თანამდებობა (საქმის წარმოების საკითხებში)

1

დამხმარე მოსამსახურე

 

ტექნიკური მდივანი

1

მძღოლი

1

სულ

9

 

გააზიარე