ცხელი ხაზი : +995 599 09 96 35

საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება

საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება ექვემდებარება საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს

 საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება უზრუნველყოფს:
 • წლის ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებას;
 • ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ გამოთქმული მოსაზრებების ანალიზსა და შესაბამისი დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას;
 • მუნიციპალიტეტის მიერ სესხის აღებისა და გაცემის საკითხებთან დაკავშირებით დასკვნებისა და შესაბამისი რეკომენდაციების  შემუშავებას;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღება-გაუქმებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვას;
 • მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო-საბიუჯეტო გაანგარიშებას;
 • მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაარსებული სამეწარმეო იურიდიული პირების საბიუჯეტო-საფინანსო მდგომარეობის შესწავლაში მონაწილეობას;
 • მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის  ოდენობაზე დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას;
 • ბიუჯეტის გადასახდელებისა და შემოსულობების განწერას დროის გარკვეულ პერიოდებში;
 • ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგებაში მონაწილეობის მიღებას;
 • ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნენების შესაბამისად საფინანსო ოპერაციების ორგანიზებას;
 • მუნიციპალიტეტის  მიერ აღებული და გაცემული სესხების მართვას;
 • მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.
გააზიარე