საქმისწარმოების და მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილება

საქმისწარმოების განყოფილება არის მერიის ადმინისტრაციულ სამსახურს დაქვემდებარებული განყოფილება

საქმისწარმოების და მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილება ასრულებს შემდეგ ფუნქციებს:
 • შემოსული და ადგილზე შექმნილი დოკუმენტების აღრიცხვას;
 • შემოსული კორესპონდენციის რეგისტრაციასა და ინდექსაციას;
 • მოქალაქეთა მისაღების მეშვეობით, „ერთი ფანჯრის“ პრინციპის დაცვით, მოქალაქეთა მომსახურებას;
 • დოკუმენტის გადაცემას შემსრულებლისათვის;
 • დავალებების სათანადო გაფორმებას;
 • დოკუმენტების შესრულების კონტროლს და შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მომზადებას;
 • გასული დოკუმენტების გაგზავნას;
 • საქმეთა მომზადებას არქივისთვის ჩასაბარებლად;
 • საქმეთა ნომენკლატურის შედგენას;
 • ადმინისტრაციული წარმოების წესებისა და პროცედურების დაცვას;
 • საქმისწარმოებაში ქაღალდზე ამობეჭდილ დოკუმენტებზე ბეჭდების, შტამპების, ბლანკების სათანადო გამოყენებას;
 • თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთათვის საქმისწარმოების წესების გაცნობას და კონტროლს მათ დაცვაზე;
 • მოქმედი კანონმდებლობით, „სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულებებში საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 2 თებერვლის №64 დადგენილებით, ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებით და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას.
გააზიარე