ცხელი ხაზი : +995 599 09 96 35

სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება არის  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს დაქვემდებარებული განყოფილება

სახაზინო და საბუღალტრო განყოფილება ახორციელებს შემდეგ უფლებამოსილებებს:
 • განათავსებს ინფორმაციას გაფორმებული ხელშეკრულების შესახებ;
 • არეგისტრირებს ვალდებულების დოკუმენტს;
 • განათავსებს პირველად დოკუმენტს;
 • აღიარებს ოპერაციას (სტანდარტული/წინასწარი გადახდის) დარიცხვით;
 • არეგისტრირებს საგადახდო მოთხოვნას;
 • მიღებული ხელშეკრულებებისა და ინსტრუქციით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტების საფუძველზე, საბიუჯეტო რესურსების გათვალისწინებით, საბიუჯეტო ვალდებულების დოკუმენტის მომზადებას, რეგისტრაციის მიზნით ელექტრონული მომსახურების სისტემაში მონაცემთა შეტანას;
 • საბუღალტრო აღრიცხვის სწორი ორგანიზაციის უზრუნველყოფას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
 • მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების და სხვა გასაცემი თანხების თავისდროულ დარიცხვას, უწყისების შედგენას და გაცემას;
 • საგადასახადო დეკლარაციის შედგენასა და დადგენილ ვადაში შესაბამის ორგანოში წარდგენას;
 • შესყიდვების განყოფილებიდან მიღებული ხელშეკრულების პროექტის ანალიზს;
 • კანონმდებლობის შესაბამისად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით  საბიუჯეტო ვალდებულებების დოკუმენტების მიღებას;
 • საგადახდო მოთხოვნების დოკუმენტების მიღებას კანონმდებლობით გათვალისწინებული  ელექტრონული სისტემის მეშვეობით აღებული ვალდებულებების შესაბამისად;
 • ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების ყოველთვიური ან /და კვარტალური და წლიური ინფორმაციის მომზადებას და საბიუჯეტო განყოფილებისთვის წარდგენას;
 • კანონმდებლობის შესაბამისად, წინასწარი (ავანსი) გადახდის დოკუმენტაციის მომზადებას (ელექტრონულ ბაზაში) და წინასწარი გადახდის დამოწმებას საგადახდო მოთხოვნით გათვალისწინებულ ვადაში;
 • მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილ თანხებზე შესაბამისი ვალდებულების და საგადახდო მოთხოვნის მომზადებას, მონაცემთა ბაზაში შეტანას.
გააზიარე