მერიის სამსახურები

ადმინისტრაციული სამსახური

დავით აბულაძე
ბიოგრაფია

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური არის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და მერიის სამსახურების საქმისწარმოებას, მათ კომუნიკაციას ერთმანეთთან; ადამიანური რესურსების მართვას, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ურთიერთობის ორგანიზებას მოქალაქეებთან, იურიდიულ პირებთან და სხვა გაერთიანებებთან, სახელმწიფო ორგანოებთან, სხვა თვითმმართველ ერთეულებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; მერიის ოფიციალური ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას.

სამსახურის სტრუქტურაში შედის ორი განყოფილება:

 • საქმისწარმოების განყოფილება;
 •  საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება;

ადმინისტრაციული სამსახური დებულება

 სამსახურის უფროსი- დავით აბულაძე

✉ -  david.abula@gmail.com

 ✆ -  577 792 111

განათლება:

1995-2006 წწ ახმეტის მუნიციპალიტეტის №3 საჯარო სკოლა;

2006-2010 წწ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-იურიდიული ფაკულტეტი;

2010- 2012 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი- სახელმწიფო მართვის სპეციალობა. კვალიფიკაცია – საჯარო მმართველობის მაგისტრი;

სამუშაო გამოცდილება:

2011 – 2014 წწ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში – უფროსი ინსპექტორი, დეტექტივი;

2014 – წლიდან დღემდე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი;

 

დახურვა

ეკონომიკის სამსახური

მარიამ სააკაძე
ბიოგრაფია

მერიის ეკონომიკის სამსახური არის ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის
სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მერიის ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური
პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას, ქონების მართვას, მუნიციპალიტეტის ქონებით
სარგებლობისა და გამოყენების წესებზე მონიტორინგს, მუნიციპალური შესყიდვების გეგმის მომზადებას,
მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შემუშავებას, აღნიშნული პირობების
შესრულებას, მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მომზადებას, ტურიზმის განვითარების
ხელშეწყობას და სხვა.

ეკონომიკის სამსახურის სტრუქტურაში სედის სამი განყოფილება:

 • ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება
 • შესყიდვების განყოფილება
 • ტურიზმის განვითარების, საგარეო ურთიერთობების და საერთაშორისო პროექტების  განყოფილება


  ეკონომიკის სამსახურის დებულება

  სამსახურის უფროსი - მარიამ სააკაძე

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

 

 
დახურვა

იურიდიული სამსახური

თინათინ შათირიშვილი
ბიოგრაფია

მერიის იურიდიული სამსახური არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და მერიის სამსახურების საქმიანობის სამართლებრივ მომსახურებას. 

იურიდიული სამსახურის დაქვემდებარებაშია ერთი განყოფილება

 • ზედამხედველობის და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილება

იურიდიული სამსახურის დებულება

სამსახურის უფროსი - თინათინ შათირიშვილი

✉ - tinikoshatirishvili@gmail.com

✆ - 591 05 79 72

განათლება:

ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

1990 – 1999 წ.წ.ახმეტის რაიონის სასამართლოს სხდომის მდივანი.ადმინისტრაციულ სააღსრულებო წარმოებათა ინსპექტორი;

1990-2009 წ.წ. ახმეტის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწე;

2009-2011 წ.წ.თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწე;

დახურვა

განათლების,კულტურის,ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ოლია ხოხობაშვილი
ბიოგრაფია

მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს განათლების, კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საკითხთა მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას.

სამსახურის დაქვემდებარებაშია ერთი განყოფილება

 •  სკოლამდელი განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულება

სამსახურის უფროსი - ოლია ხოხობაშვილი

✉ - fiqriaqafianidze@yahoo.com

✆ - 599 85 79 49

განათლება:

1969-1979 წ.წ. ახმეტის N2 საჯარო სკოლა;
1984-1990 წ.წ. ვორონეჟის კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი;

სამუშაო გამოცდილება:

1979- 1981 წ.წ. ახმეტის სატყეო კომბინატი;
1981-1983 წ.წ. ვორონეჟის უსმანის სასათბურე მეურნეობა;
1987 წ.წ. ახმეტის საკონსერვო ქარხანა;
1990 წ.წ. ახმეტის ბიოქიმიური ქარხნის უსაფრთხოების ინჟინერი;
1992-2003 წ.წ. კომერციული ფირმა ,, ორბის“ ფინანსური მრჩეველი;
2009 წლიდან დღემდე განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი;

 

 

დახურვა

შიდა აუდიტის სამსახური

გიორგი გახუტიშვილი
ბიოგრაფია

მერიის შიდა აუდიტის სამსახური არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საქმიანობის სრულყოფას, ფინანსების მართვის გაუმჯობესებას, სახსრების, სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერებას, მიზნობრიობის დაცვასა და ეფექტიანობის გაზრდას.

შიდა აუდიტის დებულება

სამსახურის უფროსი - გიორგი გახუტიშვილი

- g.gaxutishvili1@gmail.com

✆  - 599 15 59 19

განათლება

1999-2005 წწ  საქართველოს მრავალპროფილიანი ჰუმანიტარული ინსტიტუტის იურიდიული ფაკულტეტი;

სამუშაო გამოცდილება

1992-2011 წწ შ.ს.ს-ს სისტემა;
2011-2012 წწ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზ. ხოდაშნის რწმუნებული;
2013 წწ შ.პ.ს კახეთის საფინანსო-საკრედიტო ბიურო;
2014 წლიდან დღემდე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი;

 

დახურვა

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

იოსებ დეკანოზიშვილი
ბიოგრაფია

მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური (შემდგომ – სამსახური) არის ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვისა და ქალაქთმშენებლობის დოკუმენტების შემუშავებას, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაციასა და განვითარების დაგეგმვას, შესაბამისი პროგრამებისა და პროექტების მომზადებას, მათი განხორციელების კოორდინაციას; მშენებლობის ნებართვის თაობაზე გადაწყვეტილებების მომზადებას. ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და განვითარებას.

სამსახურის სტრუქტურაში შედის სამი გაყოფილება:

 • ინფრასტრუქტურის განყოფილება;
 • სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილება;

 • ძეგლთა დაცვის განყოფილება;

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახურის დებულება

სამსახურის უფროსი- იოსებ დეკანოზიშვილი

✉ - 

✆ - 591 01 01 82

განათლება:

სამუშაო გამოცდილება:

 

 

 

დახურვა

საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური

მარინა მაისურაძე
ბიოგრაფია

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური (შემდგომ – სამსახური) არის მუნიციპალიტეტის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო გაანგარიშება-დასაბუთებას, მიღებული ბიუჯეტის შესრულებას, საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივ, მიზანშეწონილ და ეფექტურ გამოყენებას და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშგებას.

 ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება

სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულებია:

 •  საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება;
 •  სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება;

სამსახურის უფროსი - მარინა მაისურაძე

✉ -

✆ - 

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

 

დახურვა

ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ნათელა ექვთიმიშვილი
ბიოგრაფია

მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური არის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და დასაქმების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას; მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფლებამოსილებათა განხორციელებას; ჯანდაცვის
მუნიციპალური ობიექტების მართვას; უმუშევართა რეგისტრაციას, მათი პროფესიული გადამზადებისა და სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობას; წინადადებების შემუშავებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დაწესებულებათა შექმნისა და რეორგანიზაციის საკითხებზე; უსახლკაროთა რეგისტრაციას და მათი თავშესაფრის უზრუნველყოფას; მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახურის დებულება

სამსახურის უფროსი ნათელა ექვთიმიშვილი

✉- nekvtimishvili@yahoo.com

✆ - 599 85 78 84

განათლება

1976-1982 წ.წ. კიევის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

სამუშაო გამოცდილება

1983-1984 წ.წ. ახმეტის რაიონის პოლიკლინიკის პედიატრი

1984-1988 წ.წ. ახმეტის რაიონის რაი პედიატრი

1988 –1999 წ.წ. ახმეტის ინფექციური განყოფილების პედიატრ-ინფექციონისტი

1988-2000 წ.წ. ექიმები საზღვრების გარეშე ( MSF)

2000-2007 წ.წ. საქართველოს სამედიცინო დაწესებულებათა ტექნიკური დახმარების ფონდი (TAG)

დახურვა

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური

დავით დოინჯაშვილი
ბიოგრაფია

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური უზრუნველყოფს საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებას, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის მობილიზაციისა და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულება

 სასახურის უფროსი დავით დოინჯაშვილი

✉- 

✆ - 

განათლება:

სამუშაო გამოცდილება:

დახურვა

მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის სამსახური

ბიოგრაფია

მუნიციპალიტეტის მერიის მერის წარმომადგენელთა კოორდინაციის სამსახური (შემდგომ – სამსახური) არის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების და მერის წარმომადგენელთა კოორდინირებული საქმიანობის ორგანიზებასა და ხელშეწყობას, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრები მოსახლეობის ინფორმირებულობას მერიისა და საკრებულოს სამართლებრივი აქტების შესახებ, მუნიციპალიტეტის მერთან და სხვა თანამდებობის პირებთან ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრები მოსახლეობის შეხვედრის ორგანიზებას და სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის სამსახური

სამსახურის უფროსი-

განათლება:

სამუშაოგამოცდილება:

დახურვა